Sage Thrasher
Sage Thrasher

(Oreoscoptes montanus)

New Mexico, January 2009