White-Faced Ibises
White-Faced Ibises

(Plegadis chihi)

Colorado, April 2008