White Ibis Feeding
White Ibis Feeding
Louisiana, December 2008