White Ibis
White Ibis

(Eudocimus albus)

Louisiana, December 2008