Mountain Goat Kid
Mountain Goat Kid
Colorado, August 2008