Mountain Goat Kid
Mountain Goat Kid

(Oreamnos americanus)

Colorado, July 2009