White-eyed Slaty Flycatcher
White-eyed Slaty Flycatcher
Tanzania, February 2016